ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πάπα Αλεξάνδρου Ε ́, 16
Ταχ. Κωδ.: 71202 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Αρ.Στρατάκης –Αλ.Σταρίδας
Τηλέφωνο: 2810-246104-134
Φάξ: 2810-246105
Ηράκλειο 6 /5/2015   Αρ. Πρωτ.: ΚΡ/1763

ΘΕΜΑ: Περιφερειακό Συμβούλιο της 8-4-2015 ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.
Με αφορμή την ενημέρωση στην Περιφέρεια Κρήτης στις 8-4-2015 που προκάλεσε το
Περιφερειακό Συμβούλιο ΕΔΧ ταξί Κρήτης , και ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής χρονιάς
όπου ευελπιστούμε όλοι να κυλίσει με όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα ( επωφέλεια όλων)
επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής της τουριστικής νομοθεσίας στις τουριστικές
περιοχές όπου κυκλοφορούν τουριστικά τρένα, ΕΙΧ με οδηγό, τα οχήματα των Ξενοδοχείων χωρίς
κόμιστρο, καθώς και τα ανοικτά ΔΧΤ Λεωφορεία.
Επιγραμματικά επισημαίνουμε τη σχετική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις ανά κατηγορία
επιχείρησης.
Α. Τουριστικά τρένα
Νομοθετικό πλαίσιο: ΚΥΑ 48191/3257/2000 (ΦΕΚ Β’ 1026), ΚΥΑ 16753/2008 (ΦΕΚ Β ́ 1726), ΚΥΑ
6246/2013 (ΦΕΚ Β ́ 773).
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων:
1) Τεχνικές απαιτήσεις:
Το όχημα θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία και
συγκεκριμένα το άρθρο 1 της ΚΥΑ 48191/3257/2000 όπως ισχύει σήμερα.
2) Κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας:
– η κυκλοφορία των τουριστικών τραίνων διέπεται από τις διατάξεις του ΚΟΚ,
– ο οδηγός του τουριστικού τραίνου θα πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε,
– στο τελευταίο ρυμουλκούμενο όχημα θα πρέπει να υπάρχει συνοδός, ο οποίος ελέγχει αν
περατώθηκε η επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, εάν υπάρχουν επιβάτες μεταξύ των
οχημάτων του συρμού, εάν είναι ασφαλισμένα τα πλαϊνά των οχημάτων με τις
προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή ελαστικές αλυσίδες και δίνει σήμα στον οδηγό για
την εκκίνηση του συρμού. Ο συνοδός συνεννοείται με τον οδηγό με οπτικά ή ακουστικά
μέσα, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να ενημερώνεται αμέσως ο οδηγός και να λαμβάνονται
όλα τα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των περιηγητών,
– τα οχήματα υποχρεούνται σε ετήσιο τακτικό τεχνικό έλεγχο από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων. Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατά την αρχική ταξινόμηση του
οχήματος.
3) Μεταφορά περιηγητών:
– Θα πρέπει να ακολουθείται η εγκεκριμένη διαδρομή. Η συνολική οδική διαδρομή δεν
υπερβαίνει τα δεκαέξι (16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική διαδρομή).
Κατ` εξαίρεση, μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να εγκρίνεται
κυκλική διαδρομή η οποία δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα για την
πραγματοποίηση ημερήσιων περιηγήσεων προς περιοχές που δεν παρουσιάζουν
συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων, διακρίνονται όμως για το ιδιαίτερο ιστορικό,
αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον τους.
Να τηρείται η συγκεκριμένη αφετηρία και οι στάσεις που προβλέπονται. Στις ενδιάμεσες
στάσεις επιτρέπεται η επιβίβαση μόνο των επιβατών που αποβιβάστηκαν από το ίδιο ή
προηγούμενο δρομολόγιο, απολύτως απαγορευμένης της επιβίβασης νέων επιβατών.
Στην αφετηρία να υπάρχει ανηρτημένη πινακίδα στην οποία να αναγράφεται η συχνότητα
των δρομολογίων.
Παράβαση των ανωτέρω επισύρει κυρώσεις (ανάλογα με την παράβαση) έως 10.000 ευρώ και
αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας για 6 μήνες.
Β. Οχήματα εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ με οδηγό
Νομοθετικό πλαίσιο: υποπαρ. Η.2 του αρθρ. μόνου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), ΚΥΑ
15732/2012 (ΦΕΚ Β’ 3053), ΚΥΑ 16597/2010 (ΦΕΚ Β’ 2156) όπως ισχύουν.
Είναι δυνατή εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό από τα
τουριστικά γραφεία, τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και από τις εταιρείες και
συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το
άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α ́ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012. Τα οχήματα εκμισθώνονται με
ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας έξι (6) ωρών
απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο. Η εκμίσθωση ΕΙΧ με οδηγό μπορεί είτε να
προσφερθεί αυτοτελώς είτε να αποτελέσει μέρος της σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν:
1) Για τις συμβάσεις:
α) να συνάπτουν εγγράφως εις διπλούν σύμβαση με το μισθωτή, ένα αντίγραφο της οποίας
συνοδεύει το εκμισθωμένο όχημα και στην οποία περιλαμβάνονται:
– πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μισθωτή, καθώς και ο αριθμός
διπλώματος οδήγησης.
– η συμφωνηθείσα τιμή.
– ο πλήρης καθορισμός του τύπου του εκμισθούμενου αυτοκινήτου και ο αριθμός
κυκλοφορίας αυτού.
– η διάρκεια της μίσθωσης.
– ο αριθμός άδειας οδήγησης και πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του οδηγού.
β) Να υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση εκμίσθωσης ΕΙΧ με οδηγό σε περίπτωση που η εκμίσθωση
αποτελεί μέρος σύμβασης οργανωμένου ταξιδίου.
Όσο για την αναφερόμενη στο νόμο «προκράτηση», αυτή θα πραγματοποιείται με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο προ της σύναψης της σύμβασης, θα αποδεικνύεται εγγράφως προκειμένου να
επιδεικνύεται σε τυχόν διενεργούμενους ελέγχους και θα αποτελεί απαραίτητο όρο της
υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του τουριστικού γραφείου και του μισθωτή του ΕΙΧ με οδηγό.
2) Για τα οχήματα:
– να πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας,
– να υποβάλλονται κάθε δώδεκα μήνες σε έλεγχο από συνεργείο, το οποίο εκδίδει σχετική
καρτέλα επιθεώρησης,
– να είναι ασφαλισμένα,
– να είναι δηλωμένα στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
3) Για τους οδηγούς:
– να απασχολούν οδηγούς με τα απαραίτητα προσόντα,-
για κάθε οδηγό, να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις
αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, επικυρωμένο αντίγραφο
άδειας οδήγησης, ιατρικό πιστοποιητικό, απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο τίτλο,
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 και αποδεικτικά στοιχεία
ασφάλισης του οδηγού.
Παράβαση των ανωτέρω επισύρει κυρώσεις (ανάλογα με την παράβαση) έως 5.000 ευρώ και σε
περίπτωση υποτροπών, προσωρινή ή και οριστική αφαίρεση της άδειας της επιχείρησης.
Γ. Μεταφορά πελατών ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Νομοθετικό πλαίσιο: περιπτ.5 της υποπαραγρ. Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/20125 (ΦΕΚ Α’ 222)
όπως ισχύει, υπ’ αριθμ. 48936/4664/2012 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3049).
Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων με επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής
μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις
εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επίσης, επιτρέπεται στις εταιρείες και τους
συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το
άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 2012 (Α` 82) να συνάπτουν
συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με τουριστικά
καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη
μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις
εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.
Για τα οχήματα αυτά:
– πρέπει να υπάρχουν εξωτερικές ενδείξεις σύμφωνα με τη νομοθεσία,
– εντός αυτών, πρέπει να υπάρχει κατάσταση, όπου αναγράφονται η επωνυμία του
ξενοδοχείου, όπου θα διαμείνουν ή διέμεναν οι πελάτες, τα ονοματεπώνυμα των επιβατών
και τα στοιχεία της άφιξης ή αναχώρησής τους, όπως αριθμός πτήσης κλπ., πιθανή ώρα
άφιξης/ αναχώρησης,
– αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης εφόσον πρόκειται για ΕΔΧ οχήματα, ή
αντίγραφο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για τα ΕΙΧ οχήματα που έχουν
αποκτηθεί με τον τρόπο αυτό.
Παράβαση των ανωτέρω επισύρει κυρώσεις (ανάλογα με την παράβαση) έως 700 ευρώ και
επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή στο μισθωτή σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Δ. Τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. ανοικτού τύπου
Νομοθετικό πλαίσιο: ΚΥΑ 22212/2008 (ΦΕΚ Β’ 2267), ΚΥΑ 12726/2011 (ΦΕΚ Β’ 2190)
Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημόσιας
χρήσης, ανοικτού τύπου, αστικής περιήγησης πόλεων, συνίσταται στην λειτουργία ειδικών
γραμμών αστικής περιήγησης με προκαθορισμένη συχνότητα, σε προκαθορισμένη κυκλική
διαδρομή και με προκαθορισμένες στάσεις.
1) Γενικά:
– Το έργο τους εκτελείται από Τουριστικά Γραφεία
– Εντός
αυτών λειτουργεί σύστημα εκπομπής μαγνητοφωνημένης περιγραφής των
αξιοθεάτων προς τους επιβαίνοντες μέσω ακουστικών, με δυνατότητα επιλογής γλώσσας,
μεταξύ τουλάχιστον τεσσάρων.
– μεταφέρουν μόνο καθήμενους επιβάτες,
– Είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα.

2).Μεταφορα περιηγητων:
– Θα πρεπει να ακολουθεßται η εγκεκριμενη διαδρομη. Η συνολικη διαδρομη δεν υπερβαινει
τα 30 χλμ. απο και μεχρι την αφετηρiα (κυκλικη διαδρομη) και να μην υπερβαiνει τα oρια
της  κατα τοπους καθορισθεισας αστικης περιοχης  οπως αυτ ισχυει.
– Να τηρειται η συγκεκριμενη αφετηρια και οι στασεις που προβλεπονται. Οι στασεις
επιτρεπονται μονο σε σημεια τουριστικου, αρχαιολογικου η πολιτιστικου ενδιαφεροντος, σε
χωρο ειδικα καθορισμενο προς τουτο.
– Στην αφετηρια και σρις στάσεις θα πρέπει να είναι αναρτημένη πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται η συχνότητα των δρομολογίων.

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει κυρώσεις ( ανάλογα την παράβαση)  εως 1,000 Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής αφαιείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για 6 μήνες.